De regels van internationaal bevoegdheidsrecht zijn van openbare orde. Zowel de rechter in eerste aanleg als de rechter in hoger beroep is gehouden ambtshalve de rechtsmacht van de Nederlandse rechter aan een onderzoek te onderwerpen. Bij de uitleg van de commune regels voor internatio­nale rechtsmacht (art. 1­14 Rv) moet in beginsel aan­sluiting worden gezocht bij de rechtspraak van het HvJ EU over (de voorlopers van) de Verordening Brussel I­bis. Uit de rechtspraak van het HvJ EU volgt dat de rechter die in het kader van de toe­passing van (de voorlopers van) de Verordening Brussel I­bis onderzoekt of hem bevoegdheid toekomt, zich bij dit onderzoek niet dient te beperken tot de stel­lingen van de eisende of verzoekende partij, maar ook acht moet slaan op alle hem ter beschikking staande gegevens over de werkelijk tussen partijen bestaande rechtsverhouding en, in voorkomend geval, op de stel­lingen van de verwerende partij.

HR 29 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:443 en HR 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:566

Spreker

Derk Rijpma
Advocaat Hoge Raad Den Haag

Rechtsgebied

Civiel recht

Project

Vredespaleis Den Haag